پرسشنامه ادراک مشتری از منصفانه بودن قیمت – لی و همکاران (۲۰۱۱)

پرسشنامه ادراک مشتری از منصفانه بودن قیمت – لی و همکاران (۲۰۱۱)

منصفانه بودن قیمت یکی از عواملی است که مشخص میکند چرا مردم یک کالای خاص را خریداری می کنند. اگر مصرف کنندگان احساس کنند که قیمت ها غیرمنصفانه هستند، این حالت منجر به نارضایتی و عکس العمل های منفی نسبت به محصول و اجتناب از انجام معامله می گردد. قضاوت در مورد منصفانه بودن قیمت، انتزاعی است (و نه عینی) و معمولاً از دیدگاه خریدار (و نه عرضه کننده) نگریسته می شود. لذا، این گونه قضاوت ها به سمت منافع خریدار حساس به منافع خود، گرایش دارند.

به منظور سنجش ادراک مشتری از منصفانه بودن قیمت می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۳ گویه می‌باشد که از پژوهش معتبر لی و همکاران (۲۰۱۱) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۳۹۶ مورد تأیید قرار گرفته است.