پرسشنامه استحکام روانی MTQ48 – کلاف و همکاران (۲۰۰۲)

پرسشنامه استحکام روانی MTQ48 – کلاف و همکاران (۲۰۰۲)

استحکام روانی اصطلاحی است که عموماً توسط ورزشکاران، مربیان، روانشناسان ورزشی، روزنامه-نگاران ورزشی و حتی در مکالمات روزمره ورزشی استفاده می شود. ورزشکاران و مربیانی که با روان-شناسان ورزشی کار می کنند اغلب تمایل دارند که از لحاظ روانی مستحکم شوند. زیرا معتقدند که استحکام روانی به آنها کمک می کند تا در زمینه ورزش تخصصی خود حرفه ای تر عمل نمایند. برخی از پژوهشگران بر این باورند که استحکام روانی به ویژه در ورزشکاران در سطوح مهارتی بالا، می تواند تفاوت بزرگتری را در نتایج عملکرد ورزشی نسبت به عامل توانایی های جسمانی ایجاد نماید.

به منظور سنجش و ارزیابی استحکام روانی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۴۸ گویه و ۶ خرده مقیاس (چالش، تعهد، کنترل هیجانی، کنترل زندگی، اعتماد به نفس در تواناییها و اعتماد به نفس بین فردی) می‌باشد که از پژوهش معتبر کلاف و همکاران (۲۰۰۲) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۳۹۲ مورد تأیید قرار گرفته است.