پرسشنامه رایگان بررسی میزان شناخت و استفاده از انواع خدمات الکترونیکی بانکی

پرسشنامه رایگان بررسی میزان شناخت و استفاده از انواع خدمات الکترونیکی بانکی

به منظور بررسی میزان شناخت و استفاده از انواع خدمات الکترونیکی بانکی توسط مشتریان می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۲۶ گویه و ابعاد اطلاع مشتریان از خدمات الکترونیکی، شیوه های اطلاع رسانی خدمات بانکداری الکترونیکی به مشتریان، شیوه های اطلاع رسانی خدمات بانکداری الکترونیکی در سایر بانک ها، رضایت مندی مشتریان از ارایه خدمات بانکداری الکترونیک، تفاوت ها و شباهت های خدمات ارایه شده با سایر بانک ها می‌باشد.