پرسشنامه اسنادهای شخصی ناوابسته به جنسیت پاریش (NPAIC)

پرسشنامه اسنادهای شخصی ناوابسته به جنسیت پاریش (NPAIC)

پرسشنامه اسنادهای شخصی ناوابسته به جنسیت (NPAIC) توسط توماس اس. پاریش (۱۹۷۸) ساخته شده است که از ۳۲ صفت تشکیل شده است که به منظور سنجش خودپنداره کودکان بکار می رود. از کودک خواسته می شود تا در خط کنار، ۱۵ صفتی که به بهترین نحو او یا شخص دیگری را که او مورد ارزیابی قرار می دهد، علامت × بگذارید. ۱۶ صفت مثبت هستند (که با علامت * مشخص گردیده اند) و ۱۶ صفت منفی هستند. نمره کل مقیاس، جمع تعداد صفات مثبتی است که علامت زده شده اند و دامنه ای بین ۰ تا ۱۵ خواهد داشت.

از آنجایی که این پرسشنامه، ترجمه یک پرسشنامه استاندارد خارجی است که به زبان فارسی برگردانده شده است، لذا روایی و پایایی این پرسشنامه در ایران مورد بررسی قرار نگرفته و در صورت لزوم، محققان باید نسبت به بررسی روایی و پایایی این پرسشنامه اقدام نمایند.

به همین منظور یک پرسشنامه و یک فایل به صورت رایگان و به احترام شما پژوهشگران گرامی، به همراه این فایل عرضه شده است که شیوه ارزیابی روایی سازه، صوری و محتوا را به صورت اصولی و از طریق آزمون های آماری مورد بحث قرار داده است که پژوهشگران می توانند از این فایل و راهنمایی فراهم شده در آن برای بررسی پایایی و روایی ابزار استفاده کنند. همچنین دو مقاله معتبر هم به همراه این فایل عرضه شده است که به بررسی روش های مختلف روایی و پایایی در پژوهش ها پرداخته است.