پرسشنامه اعتماد به سرپرست – شیپرز و همکاران (۲۰۰۳)

پرسشنامه اعتماد به سرپرست – شیپرز و همکاران (۲۰۰۳)

اعتماد به سرپرست: اعتماد سازمانی را به عنوان انتظارات مثبتی که افراد، بر پایه ی نقش های سازمانی، مناسبات، تجربیات، وابستگی های متقابل از نیات و رفتارهای مختلف اعضاء سازمان دارند، تعریف می کنند. منظور از اعتماد به سرپرست، اعتقاد کارکنان به این است که سرپرست به نفع آنها عمل خواهد کرد.

به منظور سنجش و ارزیابی اعتماد به سرپرست می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۱۰ گویه می‌باشد که از پژوهش معتبر شیپرز و همکاران (۲۰۰۳) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۳۹۵ مورد تأیید قرار گرفته است.