پرسشنامه امنیت و لذت اجتماعی (SSPS) – گیلبرت و همکاران (۲۰۰۹)

پرسشنامه امنیت و لذت اجتماعی (SSPS) – گیلبرت و همکاران (۲۰۰۹)

احساس امنیت اجتماعی: احساس امنیت اجتماعی حاصل عملکرد سیستم تسکین و آرامش است که به عنوان تجارب و ادراکات افراد از جهان اجتماعی شان به عنوان جهانی امن، صمیمی و آرام، با احساسات تعلق و پذیرش و صمیمیت از جانب دیگران، تعریف شده است. تجربه امنیت اجتماعی از طریق فعال سازی سیستم تسکین و خشنودی، با احساسات مثبت همراه با آرامش و بهزیستی توأم است. در نظریه فرا تشخیصی گیلبرت. اشکال در دست یابی به احساس امنیت اجتماعی می تواند زیربنای آسیب پذیری نسبت به بسیاری از اختلالات هیجانی مانند اضطراب و افسردگی باشد.

به منظور سنجش و ارزیابی امنیت و لذت اجتماعی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۱۱ گویه می‌باشد که از پژوهش معتبر گیلبرت و همکاران (۲۰۰۹) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۳۹۵ مورد تأیید قرار گرفته است.