مقیاس چندبعدی انتظارات از پیامدهای تمرین – ووسیچکی و همکاران (۲۰۰۹)

مقیاس چندبعدی انتظارات از پیامدهای تمرین – ووسیچکی و همکاران (۲۰۰۹)

رفتارهای تندرستی، از جمله فعالیت بدنی و تمرین می توانند تحت تأثیر پیامدهایی باشند که افراد انتظار دارند در نتیجه اعمال شان تولید شود. انتظارات از پیامد، اشکال متعددی دارد که به عنوان انتظارات از پیامدهای جسمانی، اجتماعی، و خودارزیابی گزارش شده اند. پیامدهای جسمانی، شامل اثرات فرح بخش و بیزاری اور رفتار، و سود و زیان همراه با آن می باشد. تأیید یا عدم تأیید اجتماعی رفتاری که فرد در روابط بین فردی ایجاد می کند، دسته دیگری از پیامدهاست. همچنین دسته سوم پیامدها، واکنشهای خودارزیابی مثبت و منفی فرد از رفتار تندرستی، و وضعیت تندرستی است.

به منظور سنجش و ارزیابی انتظارات از پیامدهای تمرین می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۱۵ گویه و سه بعد انتظارات از پیامدهای جسمانی-روانی، انتظارات از پیامدهای اجتماعی و انتظارات از پیامدهای خودارزیابی می‌باشد که از پژوهش معتبر ووسیچکی و همکاران (۲۰۰۹) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۳۹۳ مورد تأیید قرار گرفته است.