پرسشنامه انعطاف پذیری در ارائه برنامه درسی

پرسشنامه انعطاف پذیری در ارائه برنامه درسی

برنامه ریزی درسی، در حوزه آموزش به معنی برنامه ریزی درسی است ولی در مفهوم عام به معنی میدان عمل است برای کسب تجربه در حیطه یادگیری و خود نوعی تجربه آموزشی برنامه ریزی شده است. هدف اصلی برنامه درسی، تربیت و تأمین منابع انسانی متخصص، متبحر و متعهد بر اساس وظایف معین است که پس از تحصیل بر عهده او گذاشته می شود.

به منظور بررسی میزان انعطاف پذیری در ارائه برنامه درسی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۱۶ گویه می‌باشد که از پژوهش معتبر کشاورزاده (۱۳۹۵) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه مورد تأیید قرار گرفته است.