پرسشنامه انواع حس گناه مصرف کننده در خرید – دیدگلو و کازانوغلو (۲۰۱۲)

پرسشنامه انواع حس گناه مصرف کننده در خرید – دیدگلو و کازانوغلو (۲۰۱۲)

گناه مصرف کننده به بخش های پیش بینی، واکنش و اقدام به گناه تفکیک شده است. پیش بینی گناه به اندیشیدن تجربه ای بیش از حد مجاز منجر می شود. در حالی که واکنش گناه به پشیمانی پس از ارتکاب به گنا ه رخ می دهد و اقدام به گناه در طول فرایند خرید مطرح می شود. با توجه به سابفه احساس گناه مصرف کننده که رخ داده است، حس گناه را به بعدهای پیش بینی، واکنش، اقدام می توان دسته بندی کرد.پیش بینی گناه در تفکر به گناه تجربه می شود. واکنش گناه می تواند به پشیمانی بعد از ارتکاب گناه رخ دهد. اقدام گناه در هنگام خرید اتفاق می افتد. ارتکاب به گناه زمانی رخ می دهد که فرد از تفاوت بین رفاه خود و رفاه دیگران آگاهی پیدا می کنند.

به منظور سنجش و ارزیابی انواع حس گناه مصرف کننده در خرید می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۸ گویه و ابعاد واکنش، اقدام و پیش بینی می‌باشد که از پژوهش معتبر دیدگلو و کازانوغلو (۲۰۱۲) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۳۹۵ مورد تأیید قرار گرفته است.