فرم کوتاه پرسشنامه انگیزش و نگرش یادگیری زبان خارجی – گاردنر و لامبرت (۱۹۵۹)

فرم کوتاه پرسشنامه انگیزش و نگرش یادگیری زبان خارجی – گاردنر و لامبرت (۱۹۵۹)

به منظور سنجش انگیزش و نگرش یادگیری زبان خارجی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۳۷ گویه و چهار عامل “نگرش اهمیت یادگیری زبان خارجی”، “انگیزه والدین برای یادگیری زبان خارجی فرزندان”، “انگیزش گرایش (رغبتی) نسبت به یادگیری زبان خارجی” و “نگرش به خاستگاه زبان موردنظر” می‌باشد که از پژوهش معتبر گاردنر و لامبرت (۱۹۵۹) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۳۹۴ مورد تأیید قرار گرفته است.