پرسشنامه انگیزه اشتراک دانش – فوس و همکاران (۲۰۰۹)

پرسشنامه انگیزه اشتراک دانش – فوس و همکاران (۲۰۰۹)

به منظور ارزیابی انگیزه اشتراک دانش کارکنان می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۹ سوال و ابعاد انگیزه درونی، انگیزه درون فکنانه و انگیره بیرونی می‌باشد که از پژوهش معتبر فوس و همکاران (۲۰۰۹) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۳۹۲ مورد تأیید قرار گرفته است.