پرسشنامه بازاریابی کارآفرینانه – فیوری و همکاران (۲۰۱۳)

پرسشنامه بازاریابی کارآفرینانه – فیوری و همکاران (۲۰۱۳)

بازاریابی کارآفرینانه”شناسایی و بهره برداری بیش فعالانه از فرصت ها برای دستیابی و حفظ مشتریان سودآور، از طریق رویکردهای نوآورانه به مدیریت ریسک، خلق ارزش و اهرم کردن منابع” می باشد. رفتار بازاریابی کارآفرینانه نشأت گرفته از تفکر کارآفرینانه شامل نوآوری، ریسک پذیری، کنش پذیری و فرصت طلبی است. کراس و همکاران (۲۰۰۹) با تلفیق تعریف انجمن بازاریابی آمریکا از بازاریابی و کارآفرینی، تعریفی برای بازاریابی کارآفرینانه ارائه نمودند که در دیدگاه آنها: بازاریابی کارآفرینانه یک عملکرد سازمانی است و به مجموعه ای از فرآیندها اطلاق می شود که برای خلق، مراوده و تحویل ارزش به مشتریان و مدیریت روابط با آنها به گونه ای که موجب انتفاع سازمان و سهام داران آن باشد، صورت می‌پذیرد و با ویژگی هایی چون نوآوری، قبول ریسک و به دست گرفتن ابتکارعمل شناخته شده و اجرای آن، الزاما به استفاده از منابعی که در حال حاضر دراختیار سازمان است مشروط نمی باشد.

به منظور سنجش و ارزیابی بازاریابی کارآفرینانه می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۱۶ گویه و ابعاد فرصت هوشیاری، نوآوری معطوف به مصرف کننده، ایجاد ارزش و مدیریت ریسک می‌باشد که از پژوهش معتبر فیوری و همکاران (۲۰۱۳) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۳۹۵ مورد تأیید قرار گرفته است.