پرسشنامه بازخورد خوردن گارنر و گارفینکل (۱۹۷۹)

پرسشنامه بازخورد خوردن گارنر و گارفینکل (۱۹۷۹)

آزمون بازخورد خوردن گارنر و گارفینکل (۱۹۷۹) در سطح وسیعی به عنوان یک ابزار خود سنجش برای بازخوردها و رفتارهای بیمارگونه خوردن به کار می رود. فرم ۲۰ ماده ای این پرسشنامه دارای سه بعد رژیم لاغری، پرخوردی و اشتغال ذهنی با غذا و مهار دهانی می باشد. روایی و پایایی این پرسشنامه در دو مطالعه در سال های ۱۳۷۷ و ۱۳۸۶ مورد تأیید قرار گرفته است.