پرسشنامه بررسی سوء رفتار با سالمند در خانواده (سالمند آزاری) – هروی (۱۳۸۹)

پرسشنامه بررسی سوء رفتار با سالمند در خانواده (سالمند آزاری) – هروی (۱۳۸۹)

سالمندآزاری: پدیده سالمند آزاری شامل سوء رفتار با سالمندان و در واقع انجام یا عدم انجام رفتاری خاص به صورت عمدی یا غیر عمدی است که ممکن است ماهیت جسمانی، عاطفی یا روانی داشته و باعث عوارضی از قبیل زجر، صدمه، درد یا آسیب بدنی، تجاوز به حقوق انسانی و کاهش کیفیت زندگی شود.

به منظور سنجش و بررسی سوء رفتار با سالمند در خانواده (سالمند آزاری) می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۴۹ گویه می‌باشد که از پژوهش معتبر هروی (۱۳۸۹) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه مورد تأیید قرار گرفته است.