پرسشنامه بررسی ناهماهنگی شغل با شخصیت افراد – دیباج (۱۳۸۸)

پرسشنامه بررسی ناهماهنگی شغل با شخصیت افراد – دیباج (۱۳۸۸)

به منظور شناسایی و بررسی ناهماهنگی شغل با شخصیت افراد می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۱۰ گویه می‌باشد که از پژوهش معتبر دیباج  (۱۳۸۸) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه مورد تأیید قرار گرفته است.