پرسشنامه تعیین نیاز به بهبود در حوزه های مدیریت استراتژیک در ورزش

پرسشنامه تعیین نیاز به بهبود در حوزه های مدیریت استراتژیک در ورزش

مدیریت استراتژیک مدیریتی است که باعق موفقیت سازمان به دلیلی غیر از شرایط و منابع در دسترس است. مدیریتی ایت که استفاده از آن منابع را به گونه‌ای فراتر از تصمیمات روزمره جهت می‌بخشد.

به منظور بررسی و تعیین نیاز به بهبود در حوزه های مدیریت استراتژیک در ورزش می توان از پرسشنامه استاندارد ویک گلیجیوس استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۴۷ گویه و پنج بعد فرهنگ، زیرساختار، توانایی، منابع و اطلاعات می باشد. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۳۹۱ مورد تأیید قرار گرفته  است.