پرسشنامۀ بهره وری نیروی انسانی شهسواری (۱۳۹۱)

پرسشنامۀ بهره وری نیروی انسانی شهسواری (۱۳۹۱)

به منظور بررسی بهره وری نیروی انسانی می توان از پرسشنامه طراحی شده توسط شهسواری (۱۳۹۱) استفاده کرد، این پرسشنامه دارای ۲۶ سؤال است و هدف آن ارزیابی میزان بهره‌وری نیروی انسانی در سازمان از ابعاد مختلفی شامل توانایی، درک و شناخت، حمایت سازمانی، انگیزش، بازخورد، اعتبار و سازگاری است.