پرسشنامه تأثیر تبلیغات بر انتخاب مشتری – اوکاس (۲۰۰۰)

پرسشنامه تأثیر تبلیغات بر انتخاب مشتری – اوکاس (۲۰۰۰)

تبلیغات: تبلیغات به معنی مجموعه روش هایی است که با پیام دادن، معرفی کردن، نشان دادن و برشمردن محاسن و موارد استفاده یک کالا یا خدمت و یا حتی یک ایده، در مصرف کننده یا مخاطب احتمالی انگیزه و کشش ایجاد نموده و در انتخاب او اثر گذار می باشد. تبلیغات به معنی تمام کوشش هایی است که به منظور انتشار آگاهی با هدف مثبت نشان دادن مصرف یک کالا یا استفاده از یک خدمت، از سوی یک مرجع غیر شخصی (آژانس تبلیغاتی) و برای افزایش فروش آن کالا یا خدمت یا ایده صورت می گیرn.

به منظور سنجش و ارزیابی تأثیر تبلیغات بر انتخاب مشتری می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۳ گویه می‌باشد که از پژوهش معتبر اوکاس (۲۰۰۰) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۳۹۲ مورد تأیید قرار گرفته است.