پرسشنامه رایگان تاثیر بسته بندی مواد غذایی بر رفتار خرید مصرف کنندگان در تصمیم خرید

پرسشنامه رایگان تاثیر بسته بندی مواد غذایی بر رفتار خرید مصرف کنندگان در تصمیم خرید

به منظور ارزیابی تاثیر بسته بندی مواد غذایی بر رفتار خرید مصرف کنندگان در تصمیم خرید می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۱۸ گویه و ابعاد اطلاعات چاپ شده، رنگ بسته بندی، مواد بسته بندی، طراحی بسته بندی، نوآوری در بسته بندی و تصویر پس زمینه می‌باشد.