پرسشنامه تاثیر تصویر بدنی بر تصمیم به سزارین – شمس قهفرخی و همکاران (۱۳۹۳)

پرسشنامه تاثیر تصویر بدنی بر تصمیم به سزارین – شمس قهفرخی و همکاران (۱۳۹۳)

به منظور بررسی و ارزیابی تاثیر تصویر بدنی بر تصمیم به سزارین می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۵ گویه می‌باشد که از پژوهش معتبر شمس قهفرخی و همکاران (۱۳۹۳) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه مورد تأیید قرار گرفته است.