پرسشنامه تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی – آگوستو و تورس (۲۰۱۸)

پرسشنامه تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی – آگوستو و تورس (۲۰۱۸)

به منظور سنجش و ارزیابی تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۳ گویه می‌باشد که از پژوهش معتبر آگوستو و تورس (۲۰۱۸) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۳۹۹ مورد تأیید قرار گرفته است.