پرسشنامه تجربه همسر آزاری – علی پور و همکاران (۱۳۹۸)

پرسشنامه تجربه همسر آزاری – علی پور و همکاران (۱۳۹۸)

تجربه همسر آزاری: همسرآزاری، شامل بدرفتاریهای جسمانی، عاطفی و جنسی است که به منظور اعمال سلطه، اقتدار و تحکیم قدرت خود، نسبت به زن به کار میرود.

به منظور سنجش و ارزیابی تجربه همسر آزاری می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۱۹ سوال و ۵ مولفه خشونت جسمی سبک، خشونت جسمی سنگین، خشونت عاطفی، خشونت کلامی و خشونت جنسی می‌باشد که از پژوهش معتبر علی پور و همکاران (۱۳۹۸) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه مورد تأیید قرار گرفته است.