پرسشنامه تجربیات دانشجویان در دانشگاه CSEQ – پیس (۲۰۰۷)

پرسشنامه تجربیات دانشجویان در دانشگاه CSEQ – پیس (۲۰۰۷)

رضایت از تجربیات دانشگاه: ویژگی ها، شرایط و امکانات دانشگاه که چه تسهیلاتی را در اختیار داشجویان قرار می دهد و دانشجویان تا چه اندازه از شرایط دانشگاه راضی هستند.

به منظور سنجش و ارزیابی تجربیات دانشجویان در دانشگاه می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۱۱ گویه می‌باشد که از پژوهش معتبر پیس (۲۰۰۷) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۳۹۰ مورد تأیید قرار گرفته است.