پرسشنامه ترس از حرکت تمپا (TSK) – میلر و همکاران (۱۹۹۱)

پرسشنامه ترس از حرکت تمپا (TSK) – میلر و همکاران (۱۹۹۱)

به منظور ارزیابی میزان ترس از حرکت می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۱۱ گویه و دو بعد باور به آسیب دیدگی و اجتناب از فعالیت می‌باشد که از پژوهش معتبر میلر و همکاران (۱۹۹۱) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۳۹۳ مورد تأیید قرار گرفته است.