پرسشنامه تقاضاهای شغلی – باباکاس و همکاران (۲۰۰۹)

پرسشنامه تقاضاهای شغلی – باباکاس و همکاران (۲۰۰۹)

تقاضاهای شغلی: کلیه انتظارات و خواستهایی که از یک نفر در شغل و امور کاریاش از طرف همکاران، سرپرستان، سازمان، مشتریان و مراجعان وجود دارد را میتوان تقاضاهای شغلی نامید. سه حوزه مطرح در تقاضاهای شغلی شامل ابهام، گرانباری نقش، و تعارض نقش میباشند.

  • ابهام نقش به میزان تردید کارمند در باره نوع عملکردها و مسئولیت های شغلی خود اشاره دارد. عده ای از سرپرستان نمی توانند رهنمودها و دستورالعمل های روشنی در اختیار زیر دستان خود قرار دهند و در نتیجه، کارمند در مورد کاری که باید انجام دهد، دچار تردید می شود.
  • تعارض نقش زمانی رخ می دهد که الزامات از منابع مختلف ناهمسان باشند.
  • گرانباری نقش شکل خاصی از تعارض نقش است. زمانی رخ می دهد که فرد بایستی نقش های زیادی را در زمان یکسان انجام دهد. در نتیجه افراد باید ساعات طولانی کار کنند، که این افزایش استرس و تنیدگی را برای آن ها ایجاد می کند.

به منظور سنجش تقاضاهای شغلی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۹ گویه و ابعاد ابهام نقش، تعارض نقش و گرانباری نقش می‌باشد که از پژوهش معتبر باباکاس و همکاران (۲۰۰۹) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۳۹۳ مورد تأیید قرار گرفته است.