پرسشنامه تمایل به خرید تکانشی – بادگایان (۲۰۱۴)

پرسشنامه تمایل به خرید تکانشی – بادگایان (۲۰۱۴)

تمایل به خرید تکانشی: عبارت است از میزان گرایش افراد به رفتار خرید ناگهانی. خرید ناگهانی یک رفتار خرید بی مقدمه، ناگزیر و از لحاظ لذت جویی پیچیده است که در آن سرعت تصمیم خرید از هرگونه تفکر و ملاحظات و بررسی سایر گزینه ها جلوگیری می کند. روک وقوع یک خرید ناگهانی را اینگونه تعریف می کند: زمانیکه یک مصرف کننده تمایل ناگهانی، غالبا قوی و پایدار به خرید آنی یک کالا پیدا می کند، این انگیزه ی ناگهانی پیچیده است و ممکن است تعارض احساسی ایجاد نماید.

به منظور سنجش و ارزیابی تمایل به خرید تکانشی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۸ گویه می‌باشد که از پژوهش معتبر بادگایان (۲۰۱۴) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۳۹۴ مورد تأیید قرار گرفته است.