پرسشنامه رایگان توسعه روستایی از طریق گردشگری روستایی

پرسشنامه رایگان توسعه روستایی از طریق گردشگری روستایی

توسعه روستایی از طریق گردشگری روستایی: گردشگری روستایی به کلیه فعالیتها و خدماتی که به وسیله کشاورزان، مردم و دولتها برای تفریح، استراحت و جذب گردشگر و نیز فعالیت هایی که بوسیله گردشگران در نواحی روستایی صورت می گیرد، گفته می شود و هر چند امروزه ثروت های در حال کاهش بخش اول در اقتصادهای پیشرفته، با مواجه شدن با اثرات جهانی شدن و تلاش های ملت های جهان سوم برای بدست آوردن پایگاهی در پله های توسعه اقتصادی و اجتماعی، بر افزایش توجه بر گردشگری روستایی متمرکز شده است.

به منظور بررسی توسعه روستایی از طریق گردشگری روستایی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۳۰ گویه می‌باشد که از پژوهش معتبر رکن الدین افتخاری و مهدوی (۱۳۸۵) استخراج شده‌اند.