پرسشنامه توصیف رفتار رهبری (LBDQ) – همفل و کونز (۱۹۵۷)

پرسشنامه توصیف رفتار رهبری (LBDQ) – همفل و کونز (۱۹۵۷)

به منظور سنجش توصیف رفتار رهبری می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۳۰ گویه و ابعاد سبک های رهبری حمایتی و آمرانه می‌باشد که از پژوهش معتبر همفل و کونز (۱۹۵۷) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعات متعددی در ایران مورد تأیید قرار گرفته است.