پرسشنامه توهم کنترل قیمت توسط مصرف کننده – لی و همکاران (۲۰۱۱)

پرسشنامه توهم کنترل قیمت توسط مصرف کننده – لی و همکاران (۲۰۱۱)

توهم کنترل عبارت است از تمایل مردم به اینکه حس کنند توانایی زیادی در کنترل وقایع پیرامون دارند، حتی کنترل در اموری که عملاً هیچ گونه نفوذی بر آن نداشته اند. در بحث قیمت گذاری پویا، مشارکت مصرف کنندگان عاملی بسیار مهم به شمار می رود زیرا ارتباط بین فعالیت های آنان با نتایج، تا زمانی که آنها مشارکت نکنند، غیر قابل مشاهده است. ایلیا و بادی عنوان کردند که هر دوی این متغیرها بر منصفانه بودن قیمت اثرگذار هستند.

به منظور سنجش و ارزیابی توهم کنترل قیمت توسط مصرف کننده می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۳ گویه می‌باشد که از پژوهش معتبر لی و همکاران (۲۰۱۱) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۳۹۶ مورد تأیید قرار گرفته است.