پرسشنامه جهت گیری یا سوگیری ورزشی گیل و دیتر (۱۹۸۸)

پرسشنامه جهت گیری یا سوگیری ورزشی گیل و دیتر (۱۹۸۸)

به منظور سنجش و ارزیابی جهت گیری یا سوگیری ورزشی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۲۵ گویه و سه بعد رقابت طلبی، میل به پیروزی و هدفگرایی می‌باشد که از منبع معتبر گیل و دیتر (۱۹۸۸) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در پژوهشی در سال ۱۳۸۸ مورد تأیید قرار گرفته است.