پرسشنامه درگیری ذهنی مصرف کننده – مک کورای و مونسن (۱۹۹۲) – ۴ گویه ای

پرسشنامه درگیری ذهنی مصرف کننده – مک کورای و مونسن (۱۹۹۲) – ۴ گویه ای

درگیری ذهنی: اشاره به میزان علاقه و یاتصور فرد از اهمیت خرید و مصرف یک محصول دارد. هرچه این درگیری بیشتر شود، فرد توجه بیشتری به اطلاعات مهم در فرایند خرید می کند. درگیری ذهنی محصول، ادراک فرد از میزان ارتباط محصول با نیازها، ارزشها و علایقش تعریف می شود. همان طور که میزان درگیری ذهنی افزایش می یابد مصرف کنندگان انگیزه بیشتری برای توجه، فهم و بازشکافی در خصوص اطلاعاتی که در خرید یک محصول مهم هستند، به دست می آورند. درگیری ذهنی به عنوان  یک حالت انگیزشی از علاقه و تحریک است که بوسیله فاکتورهای خارجی مثل موقعیت، محصول و ارتباطات و همینطور فاکتورهای داخلی مانند ضمیر فرد و ارزش های مرکزی ایجاد میشود. درگیری ذهنی محصول شامل یک تعهد مداوم از طرف مصرف کننده با توجه به افکار، احساسات و پاسخ رفتاری به یک طبقه محصول است.

به منظور سنجش و ارزیابی درگیری ذهنی مصرف کننده می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۴ گویه می‌باشد که از پژوهش معتبر مک کورای و مونسن (۱۹۹۲) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۳۹۷ مورد تأیید قرار گرفته است.