پرسشنامه رایگان دوسوگرایی در ابرازگری هیجانی کینگ و امونز (۱۹۹۰)

پرسشنامه رایگان دوسوگرایی در ابرازگری هیجانی کینگ و امونز (۱۹۹۰)

به منظور بررسی دوسوگرایی در ابرازگری هیجانی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۲۸ گویه و ابعاد دو سوگرایی در ابراز گری هیحان مثبت و دو سوگرایی در ابراز استحقاق می‌باشد که از منبع کینگ و امونز (۱۹۹۰) استخراج شده‌اند. کینگ و امونز (۱۹۹۰) به منظور بررسی اهمیت نقش دو سوگرایی در ابراز گری هیجان در سلامت این پرسشنامه را طراحی نمودند. روایی و پایایی این ابزار تأیید شده است.