پرسشنامه رضایت بیمار از کیفیت مراقبتهای پرستاران PSNCQQ – لاسچینجر و همکاران (۲۰۰۵)

پرسشنامه رضایت بیمار از کیفیت مراقبتهای پرستاران PSNCQQ – لاسچینجر و همکاران (۲۰۰۵)

رضایت بیمار عبارت است از ارزیابی ذهنی بیمار از واکنش های شناختی و عاطفی که در نتیجه تداخل بین انتظارات بیمار از مراقبت ایده آل و درک بیمار از مراقبت های ارائه شده حاصل می شود.

به منظور سنجش و ارزیابی رضایت بیمار از کیفیت مراقبتهای پرستاران می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۲۲ گویه می‌باشد که از پژوهش معتبر لاسچینجر و همکاران (۲۰۰۵) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۳۹۵ مورد تأیید قرار گرفته است.