پرسشنامه رفتار آتی خرید در اثر احساس پشیمانی – دیدگلو و کازانوغلو (۲۰۱۲)

پرسشنامه رفتار آتی خرید در اثر احساس پشیمانی – دیدگلو و کازانوغلو (۲۰۱۲)

قصد خرید مجدد اراده فرد به انجام یک خرید دیگر از همان شرکت و از همان برند و همان محصول بر مبنای تجارب قبلیش را نشان می دهد. مزیت رقابتی یک دادو ستد از وفاداری مشتری و حفظ آن برای خرید مکرر به دست می آید. بنابراین شناسایی تعیین کننده های قصد خرید مجدد برای محققین و شاغلین اهمیت حیاتی دارد. قصد خرید مجدد، فرآیند خرید تکراری کالاها و خدمات خاص از یک فروشگاه است و عمده ترین دلیل آن، تجربیات پس از خرید است.شرکت ها می توانند به جای جذب مشتریان جدید، با هزینه ارزیابی کمتری به حفظ مشتریان قبلی بپردازند.

به منظور سنجش و ارزیابی رفتار آتی خرید در اثر احساس پشیمانی مصرف کننده می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۲ گویه می‌باشد که از پژوهش معتبر دیدگلو و کازانوغلو (۲۰۱۲) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۳۹۵ مورد تأیید قرار گرفته است.