پرسشنامه رفتار خرید تکانشی – ماتیلا و ریتز (۲۰۰۸)

پرسشنامه رفتار خرید تکانشی – ماتیلا و ریتز (۲۰۰۸)

خرید تکانشی یا خرید ناگهانی یکی از جنبه های بسیارمهم رفتار مصرف کننده است و یک مفهوم حیاتی در بازار است به محض افزایش درآمد و توان خرید، خرید تکانشی افزایش یافته و به صورت یک پدیده غالب در رفتار مصرفکننده نمایان میشود طبق ادبیات موجود اگر مصرف کنندگان فقط به هنگام نیاز خرید کنند اقتصاد بازار با شکست مواجه میشود که این خود به وضوح نشان دهنده اهمیت خرید تکانشی میباشد. در ادبیات بازاریابی، خریدهای تکانشی را به عنوان خریدهای بدون برنامهریزی بیان و تعریف میکنند. اما خرید تکانشی فراتر از اینهاست؛ در واقع تجربه یک تمایل و اشتیاق برای خرید است. این اشتیاق یک احساس ناگهانی و شدید بوده، اغلب وسوسه انگیز است. خرید تکانشی به صورت زیر تعریف شده است: ”تجربه ناگهانی یک مشتری که اغلب با یکدندگی همراه بوده آن خرید به صورت آنی اتفاق میافتد”.

به منظور سنجش و ارزیابی رفتار خرید تکانشی مصرف کننده می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۲ گویه می‌باشد که از پژوهش معتبر ماتیلا و ریتز (۲۰۰۸) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۳۹۴ مورد تأیید قرار گرفته است.