پرسشنامه سبک های تدریس – پالوز و ماریکوتو (۲۰۱۳)

پرسشنامه سبک های تدریس – پالوز و ماریکوتو (۲۰۱۳)

تدریس براساس هوش موفق برای ایجاد یک توازن بین چهار سبک تدریس به کار میرود: سبک تدریس سنتی (با تمرکز بر ذخیره اطلاعات)، سبک تدریس که توانایی های تحلیلی را تشویق می کند، سبک تدریس که فعالیت های خلاقانه را تشویق می کند و سبک تدریسی که فعالیت های عملی را تشویق می کند.

  • سبک تحلیلی: این سبک برای تحلیل و ارزیابی گزینه هایی که فرد در زندگی دارد به کار می رود و دارای چهار مرحله است؛ مشخص کردن مسأله، تعریف ماهیت، مشخص کردن راه حل های احتمالی و مشاهده فرایند حل این مسأله.
  • سبک خلاق: برای ایجاد راه حل های احتمالی برای مسأله ای که پیش رو دارد استفاده می شود.
  • سبک عملی: در عمل کردن و کاربرد گزینه های پیشنهادی و یا تغییر آنها مطابق با موقعیت موجود به کار می رود.
  • سبک مـولد: این سبک همان سبک سنتـی است با تمرکز بر ذخیره و حفظ اطلاعات.

به منظور سنجش و ارزیابی سبک های تدریس بر اساس هوش موفق می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۲۰ گویه و ۴ مولفه سبک تدریس مولد، عملی، تحلیلی و خلاق می‌باشد که از پژوهش معتبر پالوز و ماریکوتو (۲۰۱۳) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۳۹۶ مورد تأیید قرار گرفته است.