پرسشنامه سنجش حسادت (با تکیه بر منابع اسلامی) – ولی‌زاده و آذربایجانی (۱۳۸۹)

پرسشنامه سنجش حسادت (با تکیه بر منابع اسلامی) – ولی‌زاده و آذربایجانی (۱۳۸۹)

به منظور سنجش حسادت می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۴۰ گویه و ابعاد محور شناختی، محور عاطفی و محور رفتاری می‌باشد که از پژوهش معتبر ولی زاده و آذربایجانی (۱۳۸۹) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه مورد تأیید قرار گرفته است.