پرسشنامه سنجش ولع هروئین (سوء مصرف مواد) تیفانی و همکاران ۱۹۹۳

پرسشنامه سنجش ولع هروئین (سوء مصرف مواد) تیفانی و همکاران ۱۹۹۳

به منظور سنجش ولع هروئین (سوء مصرف مواد) می توان از پرسشنامه سنجش ولع هروئین یا HCQ استفاده کرد. پرسشنامه سنجش ولع هریین توسط تیفانی، سینگلتون، هارتزن و هیننگفلد (۱۹۹۳) طراحی شده است. این پرسشنامه ابتدا جهت سنجش ولع مصرف هرویین در بیماران وابسته به این ماده تدوین شد اما به علت توانایی سنجش کلی مواد بعد ها در سنجش ولع سایر مواد نیز به کار رفت. این پرسشنامه شامل ۴۵ سوال و پنج زیرمقیاس تمایل به مصرف، قصد و برنامه ریزی برای مصرف، انتظار نتایج مثبت از مصرف مواد، انتظار رهایی از علایم ترک و عدم کنترل بر مصرف. روایی و پایایی این پرسشنامه در پژوهش هایی در سال ۱۳۸۷ و ۱۳۸۹ مورد تأیید قرار گرفته است.