پرسشنامه سواد فناوری اطلاعات و ارتباطات – کاتز و  مکلین (۲۰۰۷)

پرسشنامه سواد فناوری اطلاعات و ارتباطات – کاتز و مکلین (۲۰۰۷)

فناوری اطلاعات و ارتباطات را به عنوان توانایی استفاده از فن­آوری دیجیتال، ابزارهای ارتباطات و شبکه ها برای دسترسی، مدیریت ، یکپارچه­سازی، ارزیابی و ایجاد اطلاعات به منظور عملکرد در یک جامعه دانش محور تعریف می­کنند. مفهوم سواد فناوری اطلاعات و ارتباطات براساس عبارتهای فناوری اطلاعات و ارتباطات و سواد تعریف شده است. سواد فناوری اطلاعات و ارتباطات پلی بین سواد فنی و سواد اطلاعاتی است. در سواد فنی فرد مهارتهای عمومی در پایگاه اطلاعات، پردازش مفاهیم و فناوری اطلاعات را می‌آموزد در حالی که در سواد اطلاعاتی، دسترسی ارزیابی و کاربرد اطلاعات، از طریق ابزارهای فناوری است. انجمن فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش عالی، تعریف جامعی از سواد فناوری اطلاعات و ارتباطات ارائه داده که شامل همه مهارت‌های فنی از قبیل؛ مهارت فناوری اطلاعات و ارتباطات، ابزارهای ارتباطی/شبکه ای، دسترسی، مدیریت یکپارچگی و ارزیابی اطلاعات، ایجاد اطلاعات و دانش جدید برای ایجاد توانایی ارتباط با دیگران است.

به منظور سنجش سواد  فناوری اطلاعات و ارتباطات می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۶۳ گویه و هفت حیطه: شرح داد، دستیابی، ارزشیابی، مدیریت، ترکیب، خلق کردن و ارتباط برقرار کردن می‌باشد که از پژوهش معتبر کاتز و مکلین (۲۰۰۷) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۳۹۶ مورد تأیید قرار گرفته است.