سیستم نمره دهی جهانی شدت آکنه GAGS – درنو و همکاران (۲۰۱۱)

سیستم نمره دهی جهانی شدت آکنه GAGS – درنو و همکاران (۲۰۱۱)

آکنه یکی از بیماریهای واحدهای پیلوسباسه و از جمله شایع ترین بیماریهای درماتولوژی است. ظاهر بالینی این بیماری ازکومدونهای خفیف تا بیماری فولمینانت سیستمیک متغیر است. ضایعات پوستی بیشتر روی صورت، گردن و  قسمت فوقانی پشت دیده می شود. آکنه معمولاً در نوجوانان و جوانان دیده میشود و نقش مهمی در اعتماد به نفس و فعالیت های اجتماعی این گروه از افراد درتمام طول عمر بیماران مبتلا دارد .

به منظور سنجش شدت آکنه در بیماران می توان از سیستم نمره دهی جهانی شدت آکنه استفاده کرد. این پرسشنامه از پژوهش معتبر درنو و همکاران (۲۰۱۱) استخراج شده‌ است. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعات متعددی مورد تأیید قرار گرفته است.