شاخص کرنل (فرم N2) – مان (۱۹۴۹)

شاخص کرنل (فرم N2) – مان (۱۹۴۹)

شاخص کُرنل به عنوان ابزاری برای جمع آوری اطلاعات دربارۀ مشکلات روان تنی وروان پزشکی اعصاب و روان طراحی شده است که علاوه بر آن می تواند مورد ارزیابی آماری قرار گرفته تا افرادی که دارای اختلالات روان رنجوری  و روان تنی فزاینده هستند بر روی مقیاس شناسایی شوند.

البته موارد با اهمیت از نظر روان پزشکی که توسط شاخص  کُرنل بدست می آید، می تواند در طی مصاحبه آشکار شود. اما شاخص، این اطلاعات را با صرفه جویی در وقت آزمونگر در اختیار او می گذارد.شاخص می تواند تحت نظارت کارآموز، پرستار، بهیار، یامنشی اجرا شود و اطلاعات بدست آمده در طی مصاحبه توسط آزمون گر بسط یابد و وارد جزئیات شود. برای مثال اگر آزمودنی به پرسش “آیا هرگز بحران روانی داشته اید؟” پاسخ “آری” داده است، جزئیات این بحران می تواند استخراج شود. پرسش های “توقف” قابل توجه ترین مواردی هستند که در طی مصاحبه می توان به بسط آنها پرداخت.

شاخص کُرنل در شناسایی حالات اضطراب، خود بیمار انگاری، تمایلات غیر اجتماعی، اختلالات تشنجی، میگرن، آسم، زخم های گوارشی  و علایم  بالینی مرزی  کارایی خودش را نشان داده است. این شاخص به حالات بالینی مرزی توجه خاصی دارد زیرا ممکن است این حالات به خاطر قرارگرفتن در طبقه بندی های دیگر ازقلم بیفتند (برای مثال ،اختلالات به اصطلاح روان تنی). شاخص در گزینش افرادی که اختلالات به اصطلاح تک نشانگر  از خود نشان می دهند (برای مثال، حالات فلج هیستریایی و پیش روان پریشی  و روان پریشی  اولیه) کارایی کمتری دارد و در شناسایی حالات وسواسی فاقد کار آرایی است.

شاخص به عنوان ابزاری برای اندازه گیری و مقایسه ویژگی های مختلف، کارکرد افتراقی ندارد.

به منظور سنجش و ارزیابی روان پزشکی و روان تنی افراد می توان از شاخص کرنل فرم N2 که در سال ۱۹۴۹ توسط مان طراحی شده است، استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۱۰۱ سوال و ابعاد ترس و نابسندگی، افسردگی، ناآرامی و اضطراب، علایم عروقی و عصبی، واکنش یکه خوردن، علایم روان تنی، خودبیمار انگاری و ضعف، علایم معده ای، روده ای، حساسیت و بدگمانی، انحراف اجتماعی و روانی مشکل زا می باشد.

از آنجایی که این پرسشنامه، ترجمه یک پرسشنامه استاندارد خارجی است که به زبان فارسی برگردانده شده است، لذا روایی و پایایی این پرسشنامه در ایران مورد بررسی قرار نگرفته و در صورت لزوم، محققان باید نسبت به بررسی روایی و پایایی این پرسشنامه اقدام نمایند.

به همین منظور یک پرسشنامه و یک فایل به صورت رایگان و به احترام شما پژوهشگران گرامی، به همراه این فایل عرضه شده است که شیوه ارزیابی روایی سازه، صوری و محتوا را به صورت اصولی و از طریق آزمون های آماری مورد بحث قرار داده است که پژوهشگران می توانند از این فایل و راهنمایی فراهم شده در آن برای بررسی پایایی و روایی ابزار استفاده کنند. همچنین دو مقاله معتبر هم به همراه این فایل عرضه شده است که به بررسی روش های مختلف روایی و پایایی در پژوهش ها پرداخته است.