پرسشنامه شخصیت برند تیم های ورزشی – سیوتسو (۲۰۱۰)

پرسشنامه شخصیت برند تیم های ورزشی – سیوتسو (۲۰۱۰)

شخصیت برند مجموعه ای از ویژگی های انسانی مرتبط با یک برند می باشد. شخصیت برند هم به شخصیتی که شرکت به برند داده و هم به شخصیتی که توسط مصرف کنندگان ادراک می شود ، در نتیجه یک جنبه از شخصیت برند آن است که شرکت می خواهد مصرف کننده چه فکر و احساسی پیرامون برند داشته باشد و جنبه دیگر معطوف به ادراک مصرف کننده از برند است.

به منظور سنجش شخصیت برند تیم های ورزشی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۲۴ گویه و ۵ خرده مقیاس رقابت، پرستیژ، اخلاقیات، اصالت و اعتبار می‌باشد که از پژوهش معتبر سیوتسو (۲۰۱۲) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۳۹۶ مورد تأیید قرار گرفته است.