پرسشنامه شخصیت مصرف کننده – گاسلینگ و همکاران (۲۰۰۳)

پرسشنامه شخصیت مصرف کننده – گاسلینگ و همکاران (۲۰۰۳)

شخصیت مجموعه ای از ویژگی های روانی و مکانیزم های درون فردی است که سازمان یافته و نسبتا پایدار است. این واقعیت که شخصیت نشان دهنده تفاوت های فردی است ما را قادر به طبقه بندی مصرف کنندگان بر اساس یک یا چند صفت، به گروه های مختلف مینماید. همچنین، این واقعیت که شخصیت ثابت و پایدار است به این معنی است اگر چه بازاریابان نمیتوانند شخصیت مصرف کننده را برای انطباق با محصولات خود تغییر دهند، اگر آنها بدانند که کدام ویژگی های شخصیتی بر پاسخ های یک مصرف کننده خاص تاثیر می گذارند، می توانند اقدام به جذب صفات مرتبط ذاتی در گروه هدف مشتریان خود نماید.

به منظور سنجش و ارزیابی شخصیت مصرف کننده یا صفات شخصیتی افراد می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۱۰ گویه و ۵ بعد برونگرایی، سازگاری، وظیفه شناسی، ثبات عاطفی و تجربه پذیری می‌باشد که از پژوهش معتبر گاسلینگ و همکاران (۲۰۰۳) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۳۹۴ مورد تأیید قرار گرفته است.