پرسشنامه رایگان علل انجام و عدم انجام ورزش زنان باردار – کیانی و همکاران (۱۳۹۱)

پرسشنامه رایگان علل انجام و عدم انجام ورزش زنان باردار – کیانی و همکاران (۱۳۹۱)

به منظور سنجش و ارزیابی علل انجام و عدم انجام ورزش زنان باردار می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۲۲ گویه و ابعاد علل انجام ورزش و علل عدم انجام ورزش می‌باشد که از پژوهش معتبر کیانی و همکاران (۱۳۹۱) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه مورد تأیید قرار گرفته است.