پرسشنامه عملکرد مادران در مورد تربیت جنسی دختران – مستوفی (۱۳۹۵)

پرسشنامه عملکرد مادران در مورد تربیت جنسی دختران – مستوفی (۱۳۹۵)

عملکرد مادران در مورد تربیت جنسی دختران: تربیت جنسی آموزش مسائل جنسی، آموزش در مسائل مربوط به تمایلات جنسی انسان از جمله روابط عاطفی و مسئولیت پذیری جنسی، فعالیت جنسی، تولید مثل، بهداشت باروری، حقوق باروری، رابطه جنسی سالم، کنترل تولد و پرهیز جنسی است. تربیت جنسی به توسعه مهارت های ضروری افراد در جهت تعامل بایسته با نیازهای درونی خود و کسب مهارت لازم جهت برقراری ارتباط با جنس مخالف اشاره دارد. مسلماً، تربیت جنسی صرفاً انتقال اطلاعات و آموزش جنسی نیست، بلکه منظور اصلی از این نوع تربیت، توانمند ساختن فرد با ایجاد زمینه و بستر مناسب جهت هدایت صحیح غریزه جنسی و مدیریت رفتار جنسی در چارچوب اعتدال و هماهنگ با هدف خلقت و ضمنا نرم و هنجارهای جامعه مورد نظر می باشد. عدم ترس از جنس مخالف و یا پرهیز از بی پروایی افراطی در مقابل آن آشنایی با شیوه های مناسب پیشگیری از بارداری، کاهش رفتارهای پرخطر و آگاهی از بیماری های متعاقب بی بند و باری جنسی، دانستن و پایبندی به حدود شرع و اخلاق در تعاملات با جنس مخالف، همسر گزینی و رعایت اصول لازم در ارتباطات.

به منظور ارزیابی عملکرد مادران در مورد تربیت جنسی دختران می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۶ گویه می‌باشد که از پژوهش معتبر مستوفی (۱۳۹۵) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه مورد تأیید قرار گرفته است.