پرسشنامه ترس مردان از عوارض وسائل جلوگیری از حاملگی – موحد و تورجیانفر (۱۳۸۶)

پرسشنامه ترس مردان از عوارض وسائل جلوگیری از حاملگی – موحد و تورجیانفر (۱۳۸۶)

به منظور ارزیابی میزان ترس مردان از عوارض وسائل جلوگیری از حاملگی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۵ گویه می‌باشد که از پژوهش معتبر موحد و تورجیانفر (۱۳۸۶) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه مورد تأیید قرار گرفته است.