پرسشنامه عوامل موثر بر چابکی زنجیره تأمین – میرصیافی (۱۳۹۲)

پرسشنامه عوامل موثر بر چابکی زنجیره تأمین – میرصیافی (۱۳۹۲)

چابکی یا سریع بودن سازمان به معنای حداکثر انعطاف پذیری است، به طوری که نه تنها به تغییرات در محصول، بازار ونیاز مشتریان پاسخ دهد،بلکه فرصت هایی را فراهم آورد که بتواند در میان رقبا به عنوان سازمان برتر شناخته شود .منظور از تولید چابک، توانا نمودن سازمان در پاسخگویی به تغییرات مداوم و غیر قابل پیش بینی محی های رقابتی است .

به منظور بررسی و ارزیابی عوامل موثر بر چابکی زنجیره تأمین می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۳۰ گویه و عوامل رضایت مشتری، طراحی محصول (نوآوری) باهدف مدیریت هزینه، سرعت تحویل باهدف حفظ کیفیت محصول، برنامه ریزی تولید انعطاف پذیر، توانمندسازی کارکنان باهدف پاسخگویی به بازار و بکارگیری فناوری اطلاعات می‌باشد که از پژوهش معتبر میرصیافی (۱۳۹۲) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه مورد تأیید قرار گرفته است.