فرم کوتاه پرسشنامه رشد مسیر شغلی – ویرایش استرالیا – کرید و پاتون (۲۰۰۴)

فرم کوتاه پرسشنامه رشد مسیر شغلی – ویرایش استرالیا – کرید و پاتون (۲۰۰۴)

رشد مسیر شغلی: رشد شغلی عبارت است از یک فرایند مادام العمر، پیوسته و پیش رونده، که از ابتدای کودکی مهم ترین بخش مسیر زندگی فرد را در بر می گیرد و تشکیل شده از سه عامل خودآگاهی، کشف و طرح ریزی.

برای سنجش رشد مسیر شغلی می توان از پرسشنامه رشد مسیر شغلی فرم کوتاه ویرایش استرالیا استفاده کرد. این پرسشنامه بر اساس تعریف سوپر (۱۹۵۶) از بلوغ مسیر شغلی طراحی شده است و فرم ۷۲ سؤالی استرالیایی آن توسط کرید و پاتون (۲۰۰۴) به ۳۲ سؤال کوتاه شد. این پرسشنامه دارای چهار خرده مقیاس (طرح ریزی مسیر شغلی که تشکیل شده از ابعاد جهت گیری طرح ریزی و اطلاعات خاص، مکاشفه مسیر شغلی که تشکیل شده از ابعاد آگاهی از منابع و استفاده از منابع، اطلاعات دنیای کار و تصمیم گیری مسیر شغلی) و دو مقیاس ترکیبی (طرح ریزی مسیر شغلی و کشف مسیر شغلی) می‌باشد. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۳۸۸ مورد تأیید قرار گرفته است.