فرم کوتاه پرسشنامه شخصیتی هگزاکو-۲۴ HEXACO-24

فرم کوتاه پرسشنامه شخصیتی هگزاکو-۲۴ HEXACO-24

به منظور سنجش ویژگی های شخصیتی افراد می توان از فرم کوتاه پرسشنامه شخصیتی هگزاکو استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۲۴ گویه و ابعاد صداقت-تواضع، تهییچ پذیری، برونگرایی، خوشایندی، وظیفه شناسی و گشوردگی به تجربه می‌باشد که از پژوهش معتبر دی ورایز (۲۰۱۳) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۳۹۸ مورد تأیید قرار گرفته است.