فرم کوتاه پرسشنامه فراگرد مطالعه (SPQ) – فاکس و همکاران (۲۰۰۱)

فرم کوتاه پرسشنامه فراگرد مطالعه (SPQ) – فاکس و همکاران (۲۰۰۱)

رویکرد یادگیری: رویکرد یادگیری به تفاوت­های فردی در قصدها و انگیزه­ها هنگام روبروشدن با یک موقعیت یادگیری و استفاده از راهبردهای متناظر اشاره می­کند.

به منظور سنجش رویکرد یادگیری (فراگرد مطالعه) می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۱۸ گویه و سه رویکرد یادگیری عمیق (راهبرد عمیق و انگیزه عمیق)، رویکرد حصولی (راهبرد حصولی و انگیزه حصولی) و رویکرد سطحی (راهبرد سطحی و انگیزه سطحی) می‌باشد که از پژوهش معتبر فاکس و همکاران (۲۰۰۱) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۳۸۶ مورد تأیید قرار گرفته است.